محمد صادق حری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۹مدیریت صنعتی
کارشناسی ارشد۱۳۷۲مدیریت صنعتی
دکترای تخصصی۱۳۸۰مدیریت صنعتی گرایش ساخت و تولید

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی اراکعضو هیئت علمیرسمی قطعیتمام وقت۲۴

سوابق اجرایی

مدیر گروه مجموعه مدیریت از سال 1372 تا 1386

ریس دانشکده مدیریت از سال 1386 لغایت 1392

مدیریت عملیات پیشرفته

تحقیق در عملیات پیشرفته

پویایی سیستم

مدلسازی کم در مدیریت

مهندسی ارزش

سوابق پژوهشی

کارگاه روش تحقیق کیفی در واحد اراک و دورود

کارگاه برنامه ریزی استراتژیک در واحد اراک و دبیرخانه منطقه 5

چالش ها و ضرورتهای تحول نظام اداری کشور ( 3 دوره)