نوراله عبدی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۶مهندسی منابع طبیعیدانشگاه مازندران
کارشناسی ارشد۱۳۷۹مهندسی منابع طبیعیدانشگاه تهران
دکتری۱۳۸۴مهندسی منابع طبیعیدانشگاه علوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک- مرکز مهاجرانرئیس دانشگاه آزاد اسلامی مهاجرانرسمی قطعیتمام وقت۱۸

سوابق اجرایی

کارشناس پژوهش موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور - از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۷۹ به مدت ۳ سال

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک - از سال ۱۳۸۰ تا کنون

مدیر گروه رشته منابع طبیعی و محیط زیست - از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۱ به مدت ۹ سال

مدیر پژوهش دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی - از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ به مدت ۵ سال

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مهاجران- از سال ۱۳۹۷ تا کنون