ناهید قاسمی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۶شیمی کاربردیدانشگاه تهران
کارشناسی ارشد۱۳۷۵شیمی کاربردیدانشگاه ازاد اسلامی واحد اراک
دکترای تخصصی۱۳۸۹شیمی کاربردیدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده علوم پایههیات علمیقطعی رسمیتمام وقت۲۱