نفیسه اوسطی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتریمهندسی کامپیوتر نرم افزار و ارتباطات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامیعضو هیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت