نورعلی ساجدی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۵کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتاتدانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
کارشناسی ارشد۱۳۸۳زراعتدانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
دکترای تخصصی۱۳۸۸زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعیعلوم و تحقیقات خوزستان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراکرئیس اداره نظارت و ارزیابی آموزشیرسمی قطعیتمام وقت۱۸

سوابق اجرایی

* مسئول عملیات کشاورزی دانشکده کشاورزی از سال1385  
* مدیر گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات1387
*مدیر گروه آموزشی کارشناسی ارشد زراعت 1388- 1389
* دبیر کارگروه تخصصی کشاورزی سازمان بسیج علمی پژوهشی  استان از سال 1393
* رئیس اداره نظارت و ارزشیابی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی اراک از سال 1396

 

پژوهشگر رتبه سوم دانشکده کشاورزی در سال 1388
*پژوهشگر رتبه اول دانشکده کشاورزی در سال 1389
*پژوهشگر رتبه اول دانشکده کشاورزی در سال 1390
* پژوهشگر رتبه اول دانشکده کشاورزی، منطقه 5 دانشگاه آزاد اسلامی و استان و در سال 1390
*  کتاب برتر  دانشکده کشاورزی در سال 1391
* پژوهشگر رتبه دوم استان مرکزی  در سال 1392
* برگزیده علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1394
* رتبه اول رشته تفسیر نهج البلاغه بیست و یکمین دوره مسابقات قران و عترت دانشگاه آزاد اسلامی اراک در سال 1394
* پژوهشگر برتر استان در سال 1395
* استاد بسیجی نمونه در سال 1396  
* اخذ دو پایه تشویقی بواسطه کارهای پژوهشی در سال های 1394 و 1397

 

در مقاطع کاردانی وکارشناسی:  زراعت عمومی، کنترل و گواهی بذر، فیزیولوژی گیاهی، فیزیولوژی گیاهان زراعی، زبان تخصصی کشاورزی
 
* کارشناسی ارشد: تکنولوژی بذر- مباحث نوین در زراعت ، اثر تنش های محیطی بر رشد و نمو گیاهان، فیزیولوژی گیاهان زراعی تکمیلی

* دکتری:  فیزیولوژی گلدهی، فیزیولوژی تنش های محیطی بر گیاهان، فیزیولوژی گیاهان دارویی

 

فیزیولوژی بذر- فیزیولوژی تنش های محیطی بر گیاهان

سوابق پژوهشی

- انجمن زراعت و اصلاح نباتات ایران