نورعلی ساجدی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری(تنظیم نشده)زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعیعلوم و تحقیقات خوزستان

اطلاعات استخدامی

کد پرسنلیمحل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریتاریخ استخدامپایه
۳۳۴(تنظیم نشده)هیات علمیقطعی رسمیتمام وقت(تنظیم نشده)۱۲