پرستو اسلامی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری۱۳۸۶علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاریازاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
اراکعضو هیت علمیرسمی آزمایشیبورسیه دکتری۱۴

سوابق پژوهشی

 برگزاری کارگاه روابط عمومی الکترونیک در دانشگاه ازاد واحد اراک-شهریور /مهر ۱۴۰۰

سخنرانی در قالب وبینار مهارت های ارتباطی  برای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه ازاد واحد اراک

سخنرانی با عنوان جهانی شدن در قالب کرسی ترویجی ویژه علوم انسانی /شورای عالی انقلاب فرهنگی

سخنرانی کارافرینی ناب برای مرکز رشد دانشگاه ازاد واحد اراک

سخنرانی زبان بدن و ارتباط موثر برای هیات اندیشه ورز استان مرکزی

عضو IBC

عضو کمیته داوران همایش ملی علل و پیامدهای فقر فرهنگی و فرهنگ فقر در سیره حضرت علی (ع)

عضو انجمن سواد رسانه ایران

عضو کمیته داوران همایش ملی دانشجو نظم وامنیت /نیروی انتظامی استان مرکزی