مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱3- نقش فناوری های ارتباطات و اطلاعات در تغییر ساختار سازمانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ارایه مدل به منظور سهولت در این تغییرپرستو اسلامی ( عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد اراک ) / فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداریفصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداریزمستان 1397
۲4- ارایه چارچوبی به منظور تاثیر قومیت ، مذهب و زبان بر رفتار رسانه ایپرستو اسلامی ( عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد اراک )فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداریزمستان 1397
۳5- فناوری اطلاعات و ارتباطات و تغییر ساختار سازمانی های فرهنگی و فرایند انها در تولید علمدکتر مهرداد نوابخش ( عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ) و دکتر پرستو اسلامی ( عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد اراک )فصلنامه تولید علم ، واحد دانشگاه ازاد اسلامیتابستان 87
۴1- بررسی عوامل مرتبط با کارایی روابط عمومی الکترونیک از دیدگاه مدیران روابط عمومی ادارات کل شهر تهرانمولفان : پرستو اسلامی ( عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد اراک ) و اصغر فتحی ( دانش امئخته دانشگاه ازاد اسلامی واحد تبریز )فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری/ دوره 4 ، شماره 3 ( 1 ) ، پاییز 1397پاییز 1397
۵2- بررسی مطالعه مصرف رسانه ای ( رادیو و تلویزیون ) با اعتماد اجتماعی در مناطقی از شهر کرمانشاهپرستو اسلامی ( عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد اراک ) و سمیه حسینی ( دانش امئخته دانشگاه ازاد اسلامی واحد تبریز )/ فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری / دوره 4 ، شماره 3 ( 1 )پاییز 1397
۶7- نگاهی به دیدگاههای یورگن هابرماسپرستو اسلامی ( عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد اراک )دانش ارتباطات / فصلنامه علمی و تخصصیبهار و تابستان 84
۷اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری بر سلامت روان و کیفیت زندگیپرستو اسلامی -حسین ملکیکنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتیو روانشناسی ،مطالعات اجتماعی و فرهنگی1400
۸بررسی عوامل مرتبط با کارایی روابط عمومی الکترونیک ...پرستو اسلامی -اصغر فتحیفصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری1397
۹کتاب :انگلیسی برای ارتباطات و مدیریت روابط عمومیپرستو اسلامی ( عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد اراک )ناشر : واحد دانشگاه ازاد اسلامی واحد اراک1395
۱۰BOOK: ENGLISH FOR COMMUNICATIOND (PR) STUDENTSپرستو اسلامی ( عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد اراک )ناشر آویدا1395
۱۱8- کتاب : فرهنگ واژگان تخصصی علوم ارتباطات ( انگیسی – فارسی )پرستو اسلامی ( عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد اراک )ناشر : واحد دانشگاه ازاد اسلامی واحد اراک1390
۱۲چاپ بیش از دهها مقالهپرستو اسلامیدر فصلنامه ها و همایش ها1384 به بعد
۱۳6- هفت روز در استودیو ، نکات اموزشی درباره ژورنالیسم تلویزیونیپرستو اسلامی ( عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد اراک )عصر ارتباطات ، فصلنامه علمی تحقیقاتی ، واحد دانشگاه ازاد اسلامی واحد میبد1358
نمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.