پیمان غفاری آشتیانی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده مدیریتمدیر گروه آموزشیرسمی قطعیتمام وقت۱۹

سوابق اجرایی

1- مدیر بازرگانی شرکت ساتیا

2- مدیر امور اداری دانشگاه آزاد اسلامی اراک

3- معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی اراک

4- مدیر گروه کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اراک

5- مدیر گروه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اراک

بازاریابی

مدیریت ارتباط با مشتری

بازاریابی صنعتی

تحقیقات بازاریابی