پروانه منصوری

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
واحد اراکهیات علمیرسمی قطعیتمام وقت ۲۳