رهام فراهانی

اطلاعات استخدامی

کد پرسنلیمحل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریتاریخ استخدامپایه
۳۳۰۸۱(تنظیم نشده)پیمانینیمه وقت(تنظیم نشده)