سابقه علمی

تعداد مقالات علمی-پژوهشی: 4
تعداد کتاب تالیف و ترجمه: 3 تالیف