سوابق کاری

تحلیلگر و طراح سیستم های بانکی شرکت بهسازان ملت
مدیر بخش شبکه و پشتیبانی سیستم ها شرکت بهسازان ملت
مدیرعامل و مدیریت بخش فنی شرکت پردازش های نوین روز
مدیر مرکز رایانه و مهندسی صنایع شرکت صنایع آذرآب
مدیر گروه کامپیوتر نرم افزار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
مدیر مرکز آمار، اطلاعات و رایانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
مدیر گروه مهندسی کامپیوتر(کارشناسی )دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک