برنامه ترم جاری

جدول برنامه ترم نیمسال دوم 1398-1397
روزهای هفته 8-10:30 10:30-13 13:30-16  
یکشنبه مهندسی نرم افزار2(اتاق33) تحلیل وطراحی سیستمها(اتاق33) آزمایشگاه پایگاه داده ها(قنات)  
دوشنبه طراحی سیتمهای شئ گرا(قنات) طراحی شی گرا               مهندسی فناوری اطلاعات 2(اتاق 11)  
سه شنبه   سیستم های خبره(قنات) مهندسی نرم افزار1(اتاق14 کشاورزی)  
چهارشنبه   آزمایشگاه مهندسی نرم افزار(قنات)