انتشارات

انتشارات

لیست کتاب ها

 

ردیف

عنوان کتاب / مقاله

شماره چاپ

تاریخ آخرین انتشار

دانشکده

نویسندگان

1

  مقالات علمی-پژوهشی

 

 

 

 

2

مهندسی نرم افزار به کمک روشهای ساختیافته وشئ گرا

اول

1385

فنی و مهندسی

رهام فراهانی

3 مرجع مهندسی نرم افزار اول 1389 فنی و مهندسی رهام فراهانی -اله بابایی -لطیفه ابراهیمی
4 مهندسی نرم افزار به کمک روش های ساختیافته و شئ گرا اصلاح و چاپ مجدد 1391 فنی و مهندسی رهام فراهانی