سوابق پژوهشی

 1. ۱۳۷۸، ترجمه مقاله، "اینترنت و سوءاستفاده های جنسی از کودکان"، ماهنامه کامپیوتر، سال دهم، آذر ۷۸، شماره ۷۰، صص.21- 19.

 2. ۱۳۷۸، ترجمه مقاله، "تعلیم و تربیت در شرایط بحرانی"، فصل‌نامه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، سال دوم،  شماره 5،  زمستان ۷۸،  صص 7-1.

 3. ۱۳۷۹، ترجمه مقاله، "ایالات متحده امریکا: سناریوهای رویایی یا کابوس؟"، ماهنامه دانشمند، سال 38، شماره۴۴۱، صص48-50.

 4. ۱۳۸۰، تألیف مقاله، "تأثیر و تداخل زبان مادری در آموزش زبان دوم"، مجله علمی ترویجی رشد آموزش زبان، سال پانزدهم، شماره ۶۰، تهران.

 5. ۱۳۸۱، ترجمه مقاله، "پایان دادن به زندگی بیماران علاج ناپذیر و بررسی آن در ادیان مختلف"، ماهنامه دانشمند، سال 40، شماره ۴۶۹، صص. 33-32.

 6. ۱۳۸۱، ترجمه مقاله، "خوب بخورید و خوب زندگی کنید"(۱ و ۲ )، ماهنامه دنیای تغذیه، سال دوم، شماره‌‌های ۷ و ۹، صص. 39- 32.

 7. ۱۳۸۳، مدیریت پروژه "تاثیر زبان مادری )فارسی) در آموزش زبان دوم (فرانسه) "، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک.

 8. ۱۳۸۵، ترجمه مقاله، "صدای کودک من، پیام کودک من"، ماهنامه دنیای سلامت، سال دوم، شماره ۱۴، صص 6- 4.

 9. ۱۳۸۷، تألیف مقاله، "ساختار جملات پروست در ترجمه"، مجله علمی پژوهشی مطالعات ترجمه، سال ششم، شماره ۲۴، صص 85-75.

 10. ۱۳۸۸، تألیف مقاله، "نقد جامعه شناختی ساختار جملات پروست"، فصل‌نامه علمی پژوهشی تخصصی جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان، سال پنجم، تابستان ۸۸، صص. 116- 105.

 11. ۱۳۸۸، ترجمه مقاله، " ۵۹ راز استفاده از زمان"، ماهنامه بهار زندگی، شماره ۲۱، تیر ۸۸، صص59 -58.

 12. ۱۳۹۰، تألیف مقاله،"Analyse des erreurs linguistiques au cours de l'apprentissage d'une langue étrangère" ، مجله علمی ترویجی رشد آموزش زبان، تابستان ۹۰، شماره ۹۹، صص 64-57.

 13. ۱۳۹۱، تألیف مقاله، "اسطوره مگره در داستان‌های پلیسی ژرژ سیمنون"، نویسنده همکار: فتح‌اله غفاری، ماهنامه ادبی گلستانه، سال دهم، شماره ۱۲۰، شهریور ۹۱، صص 64- 60.

 14. ۱۳۹۱، تألیف مقاله، "از هویت زبانی تا پایداری فرهنگی"،  کنفرانس ملی همایش زبان مادری: مجال‌ها و چالش‌ها"، دانشگاه پیام نور گرگان، اسفند ۹۱،گرگان.

 15. ۱۳۹۲، تألیف مقاله، "تحلیل خطاهای زبانشناسی در فرآیند یادگیری زبان دوم"، کنفرانس ملی زبان، آموزش و ادبیات، دانشگاه ملایر، کد اختصاصی همایش۱۲۱۰۱-۹۲۱۳۰ ISC: ، اردیبهشت ۹۲، ملایر.

 16. ۱۳۹۲، تألیف مقاله، ""Sauvegarder L'identité Culturelle Des Langues Dominées، مجله علمی دانشگاهی ساحل عاج Nodus Sciendi, (Revue des Lettres, Arts, sciences de l’imaginaire et Sciences humaines) -  دانشگاه Félix Houphouët Boigny, de Cocody ، ۲۰۱۳، ساحل عاج.

 17. ۱۳۹۲، تألیف مقاله،"Mythisme dans le monde poétique de Sohrâb Sepehri" ، مجله علمی دانشگاهی الجزایرRevue Annales du Patrimoine ، دانشگاه. Mostaganem، الجزایر - 2013 شماره 13- صص 64-51.  

 18. ۱۳۹۳، تألیف کتاب،  Lire En Français Facile Des Préceptes Moraux، تهران : انتشارات وصال.

 19. ۱۳۹۳، تألیف کتاب، "مفاهیم کاربرد کامپیوتر در علوم انسانی"، نویسنده همکار: دکتر عسگر اکبری، اراک: انتشارات نویسنده.

 20. ۱۳۹۳، تألیف مقاله "طبقه‌بندی زبان‌ها، تهدیدی برای نابودی فرهنگ‌ها"، مجله علمی و پژوهشی بین‌المللی چهار زبانه فارسی، ترکی، عربی و فرانسه زبانشناس، سال سوم، شماره ۱۰، تابستان ۹۳، صص78-67.

 21. ۱۳۹۳، تألیف مقاله، "بررسی فرهنگی نام‌ها در ترجمه کتاب در جستجوی زمان از دست رفته"، همایش پژوهش‌های نوین ترجمه، دانشگاه علامه طباطبایی، گروه فرانسه، آبان ۹۳، تهران.

 22. ۱۳۹۴، تألیف مقاله، "Étude des noms culturels de la traduction d'À la recherche du temps perdu"، مجله علمی پژوهشی مطالعات زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه شهید چمران اهواز، سال ششم، شماره ۱۱، صص90-73.

 23. ۱۳۹۴، تألیف مقاله، "L'existence selon le mysticisme de Shâmlou"، مجله علمی دانشگاهی الجزایرRevue Annales du Patrimoine ، دانشگاه. Mostaganem، الجزایر - 2015 شماره 15- صص 18-5.

 24. ۱۳۹۴، تألیف مقاله، "Linguistic errors analysis in learning a foreign language" ، دومین کنفرانس بین‌المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی، ترکیه : استانبول۲۰۱۶.

 25. ۱۳۹۴، تألیف مقاله، "L'apprentissage des langues le persan, l'anglais et le français"، مجلهVoix Plurielles (ISI) ، شماره ۱۳.۱، کانادا 2016 ، صص42-31

 26. ۱۳۹۵ ، تألیف مقاله ، "خصوصیات نوین ترجمه در گستره ادبیات تطبیقی" ، همایش ملی ترجمه و مطالعات میان رشته‌ای، دانشگاه بیرجند، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، کد اختصاصی همایش:۹۲۹۰۳-۹۵۱۵۰ : ISC، اردیبهشت ۹۵، بیرجند.

 27. ۱۳۹۵، تألیف مقاله، "Mission culturelle de la littérature comparée dans l'œuvre Mr Ibrahim et les fleurs du Coran" ، نویسنده همکار : Rose-Marie Ebelle ، اولین همایش بین‌المللی زبان و ادبیات تطبیقی فارسی و فرانسه، دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد، کد اختصاصی همایش:  ۶۱۳۰۵- ۹۵۱۶۰ :ISC  ، مهر ۹۵، مشهد.

 28. ۱۳۹۵، تألیف مقاله،"Take into account the mother language in the education of the second language"، پنجمین کنفرانس بین‌المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی تفلیس، اول دسامبر ۲۰۱۶، گرجستان: تفلیس.

 29. ۱۳۹۵، تألیف مقاله، " learning of a second language and an oral communication The  نویسنده اول: دکتر خلیل نعمت، سومین کنفرانس مدیریت و علوم اجتماعی برلین، ۸ دسامبر ۲۰۱۶، آلمان: برلین.

 30. ۱۳۹۵، تألیف مقاله "Influence structurale des langues persane et anglaise sur le FLE" ، نویسنده همکار: دکتر خلیل نعمت، سومین کنفرانس مدیریت و علوم انسانی پاریس، ۱۳ دسامبر ۲۰۱۶، فرانسه: پاریس.

 31. ۱۳۹۶، تألیف مقاله، "چالش‌های فرهنگی ترجمه در ادبیات کودکان و نوجوانان"، دومین کنفرانس ادبیات و زبانشناسی، کد اختصاصی همایش۳۱۱۰۲-۹۳۱۴۰ : ISC ، تهران، انجمن هم اندیشان مبتکر.

 32. ۱۳۹۶، تألیف مقاله،"L’ivresse dans les poèmes de Hafiz et Ibn Nubata"، مجله علمی دانشگاهی الجزایرRevue Annales du Patrimoine ، دانشگاه  Mostaganem،  ۲۰۱۷، الجزایر، صص84-73.

 33. ۱۳۹۶، تألیف کتاب، "فرهنگ لغت افعال و صفت‌های دارای حروف اضافه در زبان فرانسه"، تهران: انتشارت وصال.

 34. ۱۳۹۶، تألیف مقاله، "فرهنگ‌سازی ادبیات اشمیت در داستان موسیو ابراهیم و گل‌های قرآن"، دومین کنفرانس ملی پژوهش‌های نوین ایران و جهان در روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان و دانشگاه دولتی علمی کاربردی شوشتر، کد اختصاصی همایش۸۲۲۰۱-۹۶۱۷۰ : ISC، آبان ۹۶، شیراز.

 35. ۱۳۹۶، تألیف و گردآوری کتاب، "TCF : Réussir le Test de Connaissance du Français"، تهران: انتشارات وصال.

 36. ۱۳۹۶، ویرایش علمی کتاب، "راهنمای جامع دستور زبان فرانسه سوربن"، مترجم : مریم امینی مهر، تهران: انتشارات وصال.

 37. ۱۳۹۷، تألیف و گردآوری کتاب، "Préparation au TEF  "، تهران: انتشارات وصال.

 38.  ۱۳۹۷، ترجمه مقاله از فارسی به فرانسه "Media Kashigar et le bilan de sa vie"، مجله IVAN، شماره ۲، ۱۸ ژوئن ۲۰۱۸، پاریس، فرانسه، صص111-108.

 39.  **‌راهنمایی، داوری و مشاوره پایان‌نامه‌های مقطع کارشناسی ارشد رشته ادبیات زبان فرانسه از سال ۱۳۸۷ تاکنون.