ساره بهشتی

اطلاعات استخدامی

کد پرسنلیمحل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریتاریخ استخدامپایه
۵۰۰۸۲(تنظیم نشده)پیمانینیمه وقت(تنظیم نشده)