برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان تاریخ فرهنگ وتمدن اسلام وایران
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری يکشنـــبه11:15 09:45
مکان برگزاری دانشکده کشاورزی
منابع

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام دکتر علی اکبر ولایتی

تاریخ فرهنگ و تمدن زهرا اسلامی فرد

فرهنگ و تمدن اسلامی فاطمه جان احمدی

عنوان تاریخ فرهنگ وتمدن اسلام وایران
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری يکشنـــبه13:00 11:30
مکان برگزاری دانشکده کشاورزی
عنوان تاریخ فرهنگ وتمدن اسلام وایران
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری يکشنـــبه15:30 14:00
مکان برگزاری دانشکده کشاورزی
عنوان تاریخ فرهنگ وتمدن اسلام وایران
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری يکشنـــبه17:15 15:45
مکان برگزاری دانشکده کشاورزی
عنوان تاریخ فرهنگ وتمدن اسلام وایران
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشـــنبه11:15 09:45
مکان برگزاری دانشکده کشاورزی
عنوان تاریخ فرهنگ وتمدن اسلام وایران
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشـــنبه13:00 11:30
مکان برگزاری دانشکده کشاورزی
عنوان تاریخ فرهنگ وتمدن اسلام وایران
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشـــنبه15:30 14:00
عنوان تاریخ فرهنگ وتمدن اسلام وایران
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشـــنبه17:15 15:45
مکان برگزاری دانشکده کشاورزی
عنوان تاریخ فرهنگ وتمدن اسلام وایران
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه شنبــه11:15 09:45
مکان برگزاری دانشکده کشاورزی
عنوان تاریخ فرهنگ وتمدن اسلام وایران
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه شنبــه13:00 11:30
مکان برگزاری دانشکده کشاورزی
عنوان تاریخ فرهنگ وتمدن اسلام وایران
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه شنبــه15:30 14:00
مکان برگزاری دانشکده کشاورزی
عنوان تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه ساعت 11:15-9:45
عنوان تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه ساعت 14:30-13
عنوان تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه ساعت 16:15- 14:45
عنوان تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه ساعت 11:15- 9:45
عنوان تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه ساعت 14:30- 13
عنوان تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه ساعت 16:15- 14:45
عنوان تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه شنبه ساعت 11:15-9:45
عنوان تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه شنبه ساعت 14:30- 13
عنوان تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه شنبه ساعت 16:15- 14:45
عنوان تاریخ تحلیلی صدر اسلام
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه ساعت 11:15-9:45
عنوان تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه ساعت 13-11:30
عنوان تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه ساعت 11:15-9:45
عنوان تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه ساعت 13- 11:30
عنوان تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه ساعت 15:30-14
عنوان تاریخ تحلیلی صدر اسلام
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه ساعت 17:15- 15:45
عنوان تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه شنبه ساعت 11:15-9:45
عنوان تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه شنبه ساعت 13- 11:30
عنوان تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه شنبه ساعت14-15:30
عنوان تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه شنبه ساعت 17:15- 15:45
عنوان تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه ساعت 15:30-14
عنوان تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه ساعت 17:15- 15:45
عنوان تاریخ تحلیلی صدر اسلام
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه ساعت 14:30- 13
مکان برگزاری دانشکده کشاورزی
عنوان تاریخ تحلیلی صدر اسلام
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه ساعت 16:15- 14:45
مکان برگزاری دانشکده کشاورزی
عنوان تاریخ تحلیلی صدر اسلام
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه ساعت 11:15- 9:45
مکان برگزاری دانشکده کشاورزی
عنوان تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه ساعت 14:30-13
عنوان تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه ساعت 16:15- 14:45
عنوان تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه ساعت 18- 16:30
عنوان تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه شنبه ساعت 11:15- 9:45
عنوان تاریخ تحلیلی صدر اسلام
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه شنبه ساعت 14:30- 13
عنوان تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه شنبه 16:15-14:45
عنوان تاریخ تحلیلی صدر اسلام
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه11:15 09:45
مکان برگزاری دانشکده کشاورزی
منابع

تاریخ تحلیلی صدر اسلام . محمد نصیری

عنوان تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه ساعت 11:30-13
مکان برگزاری دانشکده کشاورزی
منابع

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام - دکتر علی اکبر ولایتی

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام- دکتر فاطمه جان احمدی

عنوان تاریخ تحلیلی صدر اسلام
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه ساعت 11:30-13
مکان برگزاری دانشکده کشاورزی
عنوان تاریخ تحلیلی صدر اسلام
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه ساعت14-15:30
مکان برگزاری دانشکده کشاورزی
عنوان تاریخ تحلیلی صدر اسلام
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه ساعت 11:15-9:45
مکان برگزاری دانشکده کشاورزی
عنوان تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه ساعت 15:30-14
مکان برگزاری دانشکده کشاورزی
عنوان تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه ساعت 11:15- 9:45
مکان برگزاری دانشکده کشاورزی
عنوان تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه ساعت 13- 11:30
مکان برگزاری دانشکده کشاورزی