سمانه غنی

اطلاعات استخدامی

کد پرسنلیمحل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریتاریخ استخدامپایه
۸۵۸۷۳(تنظیم نشده)پیمانینیمه وقت(تنظیم نشده)