سعید جعفری مهرآبادی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشدمهندسی مکانیکدانشگاه آزاد تهران (جنوب)
کارشناسیمهندسی مکانیکدانشگاه آزاد واحد اراک
دکترای تخصصیمهندسی مکانیکدانشگاه آزاد- علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

3. سوابق شغلی / اجرایی

نام موسسه

سمت

تاریخ شروع به کار

تاریخ اتمام

شرکت ماشین سازی اراک

کارشناس ارشد

1378

1380

دانشگاه ازاد اسلامی واحد اراک

عضو هیات علمی

1377

تاکنون (ادامه دارد)

 

 

 

 

آدرس محل کار

اراک- دانشگاه ازاد-دانشکده فنی مهندسی

تلفن

08633412563

       

شرکت ماشین سازی اراک

کارشناس ارشد

1378

1380

5- سوابق آموزشی

نام موسسه محل خدمت

مقطع تدریس

عناوین دروس

دانشگاه ازاد اسلامی واحد اراک

کارشناسی-ارشد -دکترا

مقاومت مصالح-دینامیک-الاستیسیته-تحلیل مخازن

دانشگاه ازاد اسلامی واحد بروجرد

کارشناسی

الاستیسیته-مواد مرکب

دانشگاه ازاد اسلامی واحد خرم اباد

کارشناسی

مقاومت مصالح-دینامیک ماشین

دانشگاه صنعتی اراک

کارشناسی

استاتیک

5- سوابق آموزشی

نام موسسه محل خدمت

مقطع تدریس

عناوین دروس

دانشگاه ازاد اسلامی واحد اراک

کارشناسی-ارشد -دکترا

مقاومت مصالح-دینامیک-الاستیسیته-تحلیل مخازن

دانشگاه ازاد اسلامی واحد بروجرد

کارشناسی

الاستیسیته-مواد مرکب

دانشگاه ازاد اسلامی واحد خرم اباد

کارشناسی

مقاومت مصالح-دینامیک ماشین

دانشگاه صنعتی اراک

کارشناسی

استاتیک

مقاومت مصالح-دینامیک- تئوری الاستیسیته

سوابق پژوهشی

6- سوابق خدمات طرح های تحقیقاتی

عنوان پروژه

کارفرما

سمت

محل اجرا

شروع

اتمام

تحلیل پارامتر های موثر بر کاهش دما در ایستگاه تقلیل فشار (مطالعه موردی ایستگاهC.G.S شهر اراک)

شرکت گاز استان مرکزی

استاد راهنما (مجری)

شرکت گاز استان مرکزی

1396

1397

طراحی وساخت لوله حرارتی جهت گرمایش رگلاتورایستگاههای تقلیل فشار گاز

شرکت گاز استان مرکزی

استاد راهنما (مجری)

شرکت گاز استان مرکزی

1392

1393

تحلیل پارامترهای میدان جریان و انتقال حرارت هیتر های گازی حمام غیرمستقیم در ایستگاه گاز با تعبیه توربولاتور و تغییر در پارامترهای هندسی آن

 

شرکت گاز استان مرکزی

استاد راهنما (مجری)

شرکت گاز استان مرکزی

1397

هنوز به اتمام نرسیده

تحلیل تنش های حرارتی و تغییر مکانها در پانل استوانه ای از جنس ماده تابعی با خواص وابسته به دما بر اساس مدل جدید کسر حجمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

مجری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

1390

1391

اثر توزیع نانو تیوپ های کربنی مدرج شده بر تنش ها و تغییر مکانهای پوسته استوانه ای نانوکامپوزیتی تحت بار مکانیکی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

مجری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

1393

1394

تحلیل ارتعاش آزاد غیرخطی ورق متوازی الااضلاع تقویت شده با نانو لوله های کربنی تحت کرنش محدود با شرایط مرزی مختلف

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

مجری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

1395

1397

7- سوابق مشاوره ای

نام موسسه

عنوان همکاری

نوع همکاری

سازمان نظام مهندسی استان مرکزی

عضو ارشد

نظارت تاسیسات واحد های مسکونی

کمیته اجرایی گاز استان مرکزی

عضو

شرکت در جلسات

                               کارگاه های آموزشی

عنوان

سخنران ومجری

سال

محل برگزاری

تئوری طراحی piping

مجری

1391

دانشگاه ازاد اسلامی واحد اراک

 

 

 

 

 

نام موسسه

عنوان همکاری

نوع همکاری

سازمان نظام مهندسی استان مرکزی

عضو ارشد

نظارت تاسیسات واحد های مسکونی

کمیته اجرایی گاز استان مرکزی

عضو

شرکت در جلسات