سمیرا کلانتری

اطلاعات استخدامی

کد پرسنلیمحل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریتاریخ استخدامپایه
۸۵۴۳۵(تنظیم نشده)پیمانینیمه وقت(تنظیم نشده)