سیمین کریمی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۹۴مامایی- مشاوره در ماماییعلوم پزشکی همدان