سارا نظری

اطلاعات استخدامی

کد پرسنلیمحل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریتاریخ استخدامپایه
۸۵۲۲۴(تنظیم نشده)پیمانینیمه وقت(تنظیم نشده)