ساسان ساکی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۵بیولوژیدانشگاه شهید چمران
کارشناسی ارشد۱۳۸۲بیوشیمیعلوم و تحقیقات تهران
دکترای تخصصی۱۳۸۶بیوشیمیعلوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانگاه آزاد اسلامی اراکمدیرگروه علوم آزمایشگاهیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۰

سوابق اجرایی

مدیر گروه علوم آزمایشگاهی

دبیر کمیته اخلاق زیست پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

بیوشیمی

ایمونولوژی

بیوشیمی فیزیک

بیوفیزیک