سارا تقی پور

اطلاعات استخدامی

کد پرسنلیمحل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریتاریخ استخدامپایه
۸۵۳۸۲(تنظیم نشده)پیمانینیمه وقت(تنظیم نشده)