شیلا گلدسته

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری(تنظیم نشده)حشره شناسی کشاورزیگرگان

اطلاعات استخدامی

کد پرسنلیمحل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریتاریخ استخدامپایه
۲۲۷(تنظیم نشده)مدیر گروه آموزشیقطعی رسمیتمام وقت(تنظیم نشده)۱۰