شهاب خاقانی

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۰زراعت و اصلاح نباتاتدانشگاه آزاد اسلامی
کارشناسی ارشد۱۳۸۴اصلاح نباتات - ژنتیک بیومتریدانشگاه آزاد اسلامی
دکتری۱۳۹۰ژنتیک و به نژادی -ژنتیک مولکولیعلوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
حوزه معاونت پژوهش و فناوریمعاون پژوهش و فناوری واحدقطعی رسمیتمام وقت۱۳