شهاب خاقانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری(تنظیم نشده)اصلاح نباتاتاراک

اطلاعات استخدامی

کد پرسنلیمحل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریتاریخ استخدامپایه
۳۷۱(تنظیم نشده)مدیر گروه آموزشیقطعی رسمیتمام وقت(تنظیم نشده)۹