شهاب خاقانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۰زراعت و اصلاح نباتاتدانشگاه آزاد اسلامی
کارشناسی ارشد۱۳۸۴اصلاح نباتات - ژنتیک بیومتریدانشگاه آزاد اسلامی
دکتری۱۳۹۰ژنتیک و به نژادی -ژنتیک مولکولیعلوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده فنی مهندسی و کشاورزیعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۴

سوابق اجرایی

 • معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک (از سال 96 تا ۹۸)
 • رئیس کمیته پژوهش و فناوری دانشگاه های آزاد استان مرکزی (از سال 96 تا کنون) 
 • معاون شعبه باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان  اراک  (سال 86  الی 87) 
 • رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان  واحد اراک  (از سال 87 تا 95)         
 • کارشناس مشمول جهاد کشاورزی استان مرکزی  (سال 80 الی 82)
 • کارشناس آموزش دانشگاه آزاد اراک  (سال 80 الی83)
 • کارشناس آزمایشگاه دانشگاه آزاد اراک  
 • مدیر گروه دکتری اصلاح نباتات (از سال 94 الی 96)
 • مدیر گروه دکتری باغبانی گیاهان زینتی (از سال 94 الی 96)
 • مدیر گروه دکتری باغبانی گیاهان دارویی، ادویه ای و نوشابه ای (از سال 94 الی 96)
 • مدیر گروه  کارشناسی،  کارشناسی ارشد و دکتری زراعت (از سال 94 الی 96)
 • مدیر گروه کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی (از سال 94 الی 96)
 • مدیر گروه  کارشناسی  تولیدات گیاهی (از سال 94 الی 96)
 • دبیر اجرایی همایش ملی تخصصی کامپیوتر در شیمی 
 • دبیر شورای باشگاه پژوهشگران جوان  و نخبگان واحد اراک
 • دبیر کمیته ساها، دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی
 • رئیس شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
 • دبیر کمیته تدوین آئین نامه طرح های مشترک باشگاه پژوهشگران جوان  و نخبگان
 • دبیر کمیته جذب استعدادهای درخشان و نخبگان استان مرکزی
 • دبیر هیات منصفه رسیدگی به تخلفات تشکل های دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
 • مدیر نمونه سال 87 دانشگاه آزاد اراک     
 • مدیر نمونه سال های 88، 89، 90 ،  91 و92 باشگاه پژوهشگران جوان  و نخبگان کشور    
 • مولف برترواحد اراک در سال 1392
 • مولف برترواحدهای استان مرکزی در سال 1392
 • مدیر برتر پژوهش و فناوری واحد اراک در سال 1392
 • پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی اراک در سال 1393
 • پژوهشگر برتر دانشگاه های  آزاد اسلامی  استان مرکزی در سال 1393
 • مجری طرح درون دانشگاهی برتر  در دانشگاه های استان مرکزی درسال 94
 • مجری طرح درون دانشگاهی برتر  در دانشگاه در سال 94
 • نویسنده مقاله برتر در دانشگاه های استان مرکزی در سال 95
 • نویسنده مقاله برتر در دانشگاه  در سال 95

سال تدریس

دانشگاه/موسسه

عنوان درس

ردیف

1383

دانشگاه آزاد اسلامی اراک

ژنتیک و مبانی اصلاح نباتات، اصول اصلاح نباتات

1

 1384 تاکنون

دانشگاه آزاد اسلامی اراک

ژنتیک، ژنتیک ومبانی اصلاح نباتات، آمار و مبانی طرح آزمایشات، آمار و احتمالات، طرح آزمایشات کشاورزی

2

1390

دانشگاه آزاد اسلامی اراک

آمار و کاربرد آن در مدیریت

3

1391 تاکنون

دانشگاه آزاد اسلامی اراک

 تحلیل آماری

4

1385 تا کنون

دانشگاه آزاد اسلامی اراک

ژنتیک، آمار و احتمالات، طرح آزمایشات کشاورزی، اصول اصلاح نباتات

5

1385-1383

دانشگاه آزاد فراهان

ژنتیک و مبانی اصلاح نباتات، آمار و مبانی طرح آزمایشات،

6

1391-1390

علوم و تحقیقات مرکزی

کشت بافت و سلول، آمار پیشرفته

7

1393 تا کنون

دانشگاه آزاد اسلامی اراک

اصلاح برای مقاومت به تنش های زنده،  ژنتیک مولکولی،  ژنتیک مولکولی مقدماتی، روش های پیشرفته آماری

8

 • دبیر اجرایی همایش ملی تخصصی کامپیوتر در شیمی 
 • دبیر شورای باشگاه پژوهشگران جوان  و نخبگان واحد اراک
 • عضو شورای فرهنگی واحد اراک (نماینده اعضاء هیات علمی برادر)
 • عضو کمیته استعدادهای درخشان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد اراک
 • عضو علی البدل هیات بدوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
 • دبیر کمیته ساها، دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی
 • عضو شورای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
 • عضو کمیسیون موارد خاص دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
 • عضو کمیسیون موارد خاص دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی
 • عضو شورای انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
 • عضو شورای مشورتی کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
 • عضو کمیته علمی اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی
 • عضو کمیته رباتیک دانشگاه آزاد  اسلامی  اراک
 • عضو شورای پژوهش فرهنگی واحد اراک
 • عضو شورای متنوع سازی منابع درآمدی دانشگاه
 • عضو شورای گسترش ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه
 • عضو کمیته داوری دومین جشنواره اختراعات کوهرنگ
 • عضو هیات رئیسه پنل فون و فلور اولین همایش ملی مقابله با بیابان زدایی
 • عضو کمیته علمی همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار
 • عضو کمیته علمی اولین همایش ملی توسعه و زیست بوم پایدار
 • دبیر کمیته تدوین آئین نامه طرح های مشترک باشگاه پژوهشگران جوان  و نخبگان
 • دبیر کمیته جذب استعدادهای درخشان و نخبگان استان مرکزی
 • عضو شورای پژوهش و فناوری  واحد اراک
 • عضو کمیته خدمات علمی ، پژوهشی دانشگاه در استان مرکزی
 • عضو ستاد هفته پژوهش و فناوری واحد اراک در سال 92
 • عضو کمیته علمی بخش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
 • عضو کمیته علمی بخش دانشجویی در استان مرکزی
 • عضو کمیته علمی سومین همایش ملی کاربرد فناوری نانو در کشاورزی و محیط زیست
 • نماینده دانشگاه آزاد اسلامی اراک در کمیته علمی کارشناسان برتر دستگاه های اجرایی
 • عضو کارگروه صلاحیت علمی رشته کشاورزی و صنایع غذایی در هبات اجرایی جذب هیات علمی در استان مرکزی
 • عضو کارگروه تخصصی آموزش های کوتاه مدت برون سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی اراک

1- ژنتیک بیومتری

2- ژنتیک مولکولی

3- آمار 

4- تحلیل آماری

5- طرح آزمایشات

سوابق پژوهشی

       -  عضو انجمن زراعت و اصلاح نباتات  ایران

       -  عضو انجمن ژنتیک ایران

       -  عضو استعدادهای درخشان  باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

       - عضو جامعه نخبگان استان مرکزی

       -  عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران