سوابق کاری و اجرایی

 • معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک (از سال 96 تا 98)
 • رئیس کمیته پژوهش و فناوری دانشگاه های آزاد استان مرکزی (از سال 96 تا کنون) 
 • عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اراک  (از سال 84 تا کنون)
 • معاون شعبه باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان  اراک  (سال 86  الی 87) 
 • رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان  واحد اراک  (از سال 87 تا 95) 
 • مدیر گروه دکتری اصلاح نباتات (از سال 94 الی 96)
 • مدیر گروه دکتری باغبانی گیاهان زینتی (از سال 94 الی 96)
 • مدیر گروه دکتری باغبانی گیاهان دارویی، ادویه ای و نوشابه ای (از سال 94 الی 96)
 • مدیر گروه  کارشناسی،  کارشناسی ارشد و دکتری زراعت (از سال 94 الی 96)
 • مدیر گروه کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی (از سال 94 الی 96)
 • مدیر گروه  کارشناسی  تولیدات گیاهی (از سال 94 الی 96)     
 • کارشناس مشمول جهاد کشاورزی استان مرکزی  (سال 80 الی 82)
 • کارشناس آموزش دانشگاه آزاد اراک  (سال 80 الی83)
 • کارشناس آزمایشگاه دانشگاه آزاد اراک  
 • دبیر اجرایی همایش ملی تخصصی کامپیوتر در شیمی 
 • دبیر شورای باشگاه پژوهشگران جوان  و نخبگان واحد اراک
 • عضو شورای فرهنگی واحد اراک (نماینده اعضاء هیات علمی برادر)
 • عضو کمیته استعدادهای درخشان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد اراک
 • عضو علی البدل هیات بدوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
 • دبیر کمیته ساها، دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی
 • عضو شورای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
 • عضو کمیسیون موارد خاص دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
 • عضو کمیسیون موارد خاص دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی
 • رئیس شورای انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
 • عضو شورای مشورتی کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
 • رئیس شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
 • عضو کمیته علمی اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی
 • عضو کمیته رباتیک دانشگاه آزاد  اسلامی  اراک
 • عضو شورای پژوهش فرهنگی واحد اراک
 • عضو شورای متنوع سازی منابع درآمدی دانشگاه
 • عضو شورای گسترش ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه
 • عضو کمیته داوری دومین جشنواره اختراعات کوهرنگ
 • عضو هیات رئیسه پنل فون و فلور اولین همایش ملی مقابله با بیابان زدایی
 • عضو کمیته علمی همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار
 • عضو کمیته علمی اولین همایش ملی توسعه و زیست بوم پایدار
 • دبیر کمیته تدوین آئین نامه طرح های مشترک باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
 • دبیر کمیته جذب استعدادهای درخشان و نخبگان استان مرکزی
 • عضو شورای پژوهش و فناوری واحد اراک
 • عضو کمیته خدمات علمی ، پژوهشی دانشگاه در استان مرکزی
 • عضو ستاد هفته پژوهش و فناوری واحد اراک در سال 92
 • عضو کمیته علمی بخش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
 • عضو کمیته علمی بخش دانشجویی در استان مرکزی
 • عضو کمیته علمی سومین همایش ملی کاربرد فناوری نانو در کشاورزی و محیط زیست
 • نماینده دانشگاه آزاد اسلامی اراک در کمیته علمی کارشناسان برتر دستگاه های اجرایی
 • عضو کارگروه صلاحیت علمی رشته کشاورزی و صنایع غذایی در هبات اجرایی جذب هیات علمی در استان مرکزی
 • دبیر هیات منصفه رسیدگی به تخلفات تشکل های دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
 • عضو کارگروه تخصصی آموزش های کوتاه مدت برون سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی اراک
 • دبیر شورای اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاری دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی