انتشارات

عنوان و نام پدیدآور

مؤلفین

ناشر

سال انتشار

کاربرد نرم‌افزار (SAS (Ver 9.2 در تجزیه و تحلیل آزمایش‌های تجزیه مرکب و طرح‌های بلوک ناقص‏/ مولفین شهاب خاقانی...[و دیگران].

شهاب خاقانی، سیدعلیرضا سیدمحمدی، محمد خیاط، نسرین سادات سیدمحمدی.

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

1392

آزمایشگاه ژنتیک

شهاب خاقانی، سیدعلیرضا سیدمحمدی.

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

1392

مبانی ژنتیک مولکولی

شهاب خاقانی، علیرضا حبیب زاده، سیدعلیرضا سیدمحمدی، محمد خیاط، محمد رضا دادنیا.

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

1392

 

عنوان و نام پدیدآور

مترجمین

ناشر

سال انتشار

کتاب راهنمای فرمول ها و نرم افزار ها  برای محققان ژنتیک گیاهی و اصلاح نباتات

مهدی چنگیزی، شهاب خاقانی، مسعود گماریان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

1394

کتاب راهنمای آمار در آزمون بذر

مسعود گماریان، مهدی چنگیزی، شهاب خاقانی

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

1395

اصلاح‌ نباتات برای تحمل به تنش‌های غیرزیستی

مسعود گماریان، شهاب خاقانی، مهدی چنگیزی

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

1395