جوایز

مدیر نمونه سال ۸۷ دانشگاه آزاد اراک

- مدیر نمونه سال های ۸۸، ۸۹، ۹۰ ، ۹۱ و۹۲ باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان کشور

- مولف برترواحد اراک در سال ۱۳۹۲

- مولف برترواحدهای استان مرکزی در سال  ۱۳۹۲

- مدیر برتر پژوهش و فناوری واحد اراک در سال  ۱۳۹۲

- پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک در سال  ۱۳۹۳

- پژوهشگر برتر دانشگاه های آزاد اسلامی استان مرکزی در سال  ۱۳۹۳