شیلا شهیدی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی۱۳۸۹مهندسی نساجی- شیمی نساجیدانشگاه علوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
اراکهیات علمیآزمایشیتمام وقت۱۱

سوابق اجرایی

پژوهشگر برتر استان مرکزی 1394

بانوی برتر استان مرکزی 1394

فیزیک رنگ، شیمی رنگ، رنگرزی چاپ تکمیل، کاربرد نانو در نساجی و الکترونیک، مطالب ویژه در تکمیل منسوجات، تکنولوژی تولید الیاف پیشرفته، فیزیک الیاف پیشرفته

فیزیک رنگ، شیمی رنگ، رنگرزی چاپ تکمیل، فیزیک پایه، کاربرد نانو در صنایع نساجی و الکترونیک، تکنولوژی تولید الیاف پیشرفته، فیزیک الیاف پیشرفته

سوابق پژوهشی

-      The 9th RMUTP International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Development, 21 - 22 JUNE 2018, Bangkok, THAILAND

THE RMUTP 4th International Conference: Textiles & Fashion, Bangkok, Thiland, 3-4 July 2012

مجله فناوری نساجی

American journal of Polymer science

انجمن مخترعین کشور

انجمن متخصصین نساجی

ساعات حضور

۳۲ ساعت در هفته