سیدمهدی نبئی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)باغبانیاراک

اطلاعات استخدامی

کد پرسنلیمحل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریتاریخ استخدامپایه
۱۲۶(تنظیم نشده)معاون دانشکدهقطعی رسمیتمام وقت(تنظیم نشده)۱۷