سیامک ذبیحی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)توسعه روستاییخرمشهر

اطلاعات استخدامی

کد پرسنلیمحل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریتاریخ استخدامپایه
۲۶۰(تنظیم نشده)عضو هیات علمیقطعی رسمیتمام وقت(تنظیم نشده)۱۰