تیمور ایزدی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی۰کامپیوترتهران
کارشناسی۱۳۸۰کامپیوتراراک
کارشناسی ارشد۱۳۸۴کامپیوتراراک