وحید قاسمی عهد

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۶حقوقدانشگاه تهران
کارشناسی ارشد۱۳۸۳حقوق خصوصیدانشگاه شهید بهشتی
دکترای تخصصی۱۳۹۰حقوق خصوصیدانشگاه شهید بهشتی

سوابق اجرایی

مدیرگروه مقاطع ارشد و دکتری از سال ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۳

مدیرگروه ارشد و دکتری حقوق از سال ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۶

حقوق مدنی ۳

حقوق مدنی ۴

حقوق مدنی ۶

حقوق بیمه

حقوق تجارت