وحیده ترزمی نژاد

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۸علوم ارتباطات اجتماعی-روزنامه نگاریدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
کارشناسی ارشد۱۳۸۱تحقیق در ارتباطات اجتماعیدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
دکتری۱۳۹۶علوم ارتباطات اجتماعی-روزنامه نگاریداننشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهرا

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراکهیئت علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۱