نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۲۱۴ مورد.
حمید

حمید آزادگان قمی

دکترای تخصصی
حمید آزادگان قمی
مربی دکترای تخصصی
h-azadegan@iau-arak.ac.ir -
۰۸۶۳۴۱۳۲۴۵۱

http://faculty.iau-arak.ac.ir/hazadegan/fa

علیرضا آقایی

فنی و مهندسی
علیرضا آقایی
مربی -
a-aghaei@iau-arak.ac.ir فنی و مهندسی
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/a-aghaei/fa

مجید آل طه

کارشناسی
مجید آل طه
مربی کارشناسی
maltaha@kashanu.ac.ir -
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/maltaha/fa

هوشنگ اتابکی

دکتری
علوم پایه
هوشنگ اتابکی
استادیار دکتری
hatabaki@ia-rak.ac.ir علوم پایه
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/hatabaki/fa

عباس

عباس احمدی

دکتری
کشاورزی و منابع طبیعی
عباس احمدی
استادیار دکتری
ab-ahmadi@iau-arak.ac.ir کشاورزی و منابع طبیعی
۰۸۶۳۳۴۱۲۱۹۰

http://faculty.iau-arak.ac.ir/ab-ahmadi/fa

سهراب

سهراب اسلامی

دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی
سهراب اسلامی
استادیار دکترای تخصصی
sohrabeslami2014@gmail.com دانشکده علوم انسانی
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/s-eslami/fa

گوگل اسکالر
افشین

افشین اسمعیلی فر

دکتری
کشاورزی و منابع طبیعی
افشین اسمعیلی فر
مربی دکتری
a-esmaeilfar@iau-arak.ac.ir کشاورزی و منابع طبیعی
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/a-esmaeilifar/fa

ندا اکبری

کارشناسی
ندا اکبری
استادیار کارشناسی
- -
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/nakbari/fa

عسگر

عسگر اکبری

دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی
عسگر اکبری
استادیار دکترای تخصصی
a-akbari@iau-arak.ac.ir دانشکده علوم انسانی
۳۴۱۳۰۴۵۴

http://faculty.iau-arak.ac.ir/a-akbari/fa

داریوش اکبریان

کارشناسی
داریوش اکبریان
دانشیار کارشناسی
dakbarian@kashanu.ac.ir -
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/dakbarian/fa

قاسم اله وردی

کارشناسی
دانشکده علوم انسانی
قاسم اله وردی
مربی کارشناسی
- دانشکده علوم انسانی
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/gh-alahverdi/fa

مهران

مهران امام بخش

کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی
مهران امام بخش
مربی کارشناسی ارشد
m-emambakhsh@iau-arak.ac.ir دانشکده علوم انسانی
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/m-emembakhsh/fa

فرهاد

فرهاد امام جمعه

دکتری
دانشکده علوم انسانی
فرهاد امام جمعه
استادیار دکتری
f-emamjomeh@iau-arak.ac.ir دانشکده علوم انسانی
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/f-emamjomeh/fa

محمد
محمد ایزدی خواه
دانشیار دکتری
m_izadikhah@yahoo.com علوم پایه
۰۸۶۳۴۱۳۲۲۰۸

http://izadikhah.ir

گوگل اسکالر اسکوپوس

محسن ایزدیار

کارشناسی
محسن ایزدیار
مربی کارشناسی
m-izadyar@iau-arak.ac.ir -
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/m-izadyar/fa