نمایش ۲۳۵ تا ۲۵۲ مورد از کل ۲۶۴ مورد.

مصطفی ناصحی

استادیار
دانشکده علوم انسانی
مصطفی ناصحی
استادیار -
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/m-nasehi/fa

فایزه ناطقی

استادیار
دانشکده علوم انسانی
فایزه ناطقی
استادیار -
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/f-nateghi/fa

محسن

محسن نجارچی

دانشیار
فنی و مهندسی
محسن نجارچی
دانشیار دکتری
- فنی و مهندسی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/m-najarchi/fa

Google Scholar ORCID
نادره السادات

نادره السادات نجفی زاده

استادیار
مدیریت - مدیریت بازرگانی
نادره السادات نجفی زاده
استادیار دکترای تخصصی
- مدیریت - مدیریت بازرگانی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/n-najafizadeh/fa

Google Scholar

سیدعباس نجفی زاده

استادیار
مدیریت - اقتصاد
سیدعباس نجفی زاده
استادیار -
- مدیریت - اقتصاد

http://faculty.iau-arak.ac.ir/a-najafizadeh/fa

ویدا نصرتی

مربی
دانشکده علوم انسانی
ویدا نصرتی
مربی -
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/v-nosrati/fa

علیرضا

علیرضا نظام آبادی

استادیار
فنی و مهندسی
سارا

سارا نظری

استادیار
فنی و مهندسی
سارا نظری
استادیار دکتری
- فنی و مهندسی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/s-nazary/fa

Google Scholar

فرزاد نوابخش

مربی
دانشکده علوم انسانی
فرزاد نوابخش
مربی دکتری
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/f-navabakhsh/fa

ایرج نوری

استادیار

علی نوری مطلق

استادیار
مدیریت - مدیریت دولتی
علی نوری مطلق
استادیار دکترای تخصصی
- مدیریت - مدیریت دولتی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/a-noorimotlagh/fa

معصومه هاشمی

استادیار
علوم پزشکی - مامایی
معصومه هاشمی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پزشکی - مامایی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/m-hashemi/fa

Google Scholar

بهزاد هاشمی

استادیار
دانشکده علوم انسانی
بهزاد هاشمی
استادیار دکترای تخصصی
۰۹۱۲۶۸۸۱۴۹۴ دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/b-hashemi/fa

Google Scholar

میرحسن هاشمی میناباد

مربی
دانشکده علوم انسانی