نمایش ۲۵۳ تا ۲۶۴ مورد از کل ۲۶۴ مورد.
علی

علی هداوند

استادیار
علی هداوند
استادیار دکترای تخصصی
- -

http://faculty.iau-arak.ac.ir/a-hadavand/fa

سید عمادالدین

سید عمادالدین هزاوه

دانشیار
فنی و مهندسی
سید عمادالدین هزاوه
دانشیار دکتری
- فنی و مهندسی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/e-hezaveh/fa

حسن

حسن هوشی

مربی
فنی و مهندسی
حسن هوشی
مربی دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/h-houshi/fa

Google Scholar

فاطمه هومانی

استادیار
علوم پزشکی - پرستاری
فاطمه هومانی
استادیار -
- علوم پزشکی - پرستاری

http://faculty.iau-arak.ac.ir/f-hoomani/fa

مریم

مریم یارمحمدتوسکی

استادیار
دانشکده علوم انسانی
مریم یارمحمدتوسکی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/m-tooski/fa

حامد یحیی

مربی
فنی و مهندسی
حامد یحیی
مربی -
- فنی و مهندسی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/h-yahya/fa

آتی سا یزدانی پور

مربی
علوم پایه

هادی یزدی

استادیار
مدیریت - حسابداری
هادی یزدی
استادیار دکترای تخصصی
- مدیریت - حسابداری

http://faculty.iau-arak.ac.ir/h-yazdi/fa

علی سرور یعقوبی

مربی
دانشکده علوم انسانی
علی سرور یعقوبی
مربی دکتری
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/as-yaghoobi/fa

پیمان یوسفی

استادیار
فنی و مهندسی
پیمان یوسفی
استادیار دکتری
- فنی و مهندسی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/p-yousefi/fa

Google Scholar