نمایش ۵۵ تا ۷۲ مورد از کل ۱۶۶ مورد.
سیامک

سیامک ذبیحی

کارشناسی ارشد
سیامک ذبیحی
مربی کارشناسی ارشد
-
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/szabihi/fa

راضیه

راضیه رحیمی

دکتری
دانشکده علوم انسانی
راضیه رحیمی
استادیار دکتری
دانشکده علوم انسانی
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/r-rahimi/fa