نمایش ۱۰۹ تا ۱۲۶ مورد از کل ۲۶۹ مورد.

محمدرضا سبحانی

مربی
کشاورزی و منابع طبیعی
محمدرضا سبحانی
مربی دکتری
- کشاورزی و منابع طبیعی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/mr-sobhani/fa

حسن

حسن سبیلان اردستانی

استادیار
دانشکده علوم انسانی
حسن سبیلان اردستانی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/hs-ardestani/fa

حسین

حسین سجادی

استادیار
علوم پایه
حسین سجادی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه

http://faculty.iau-arak.ac.ir/h-sajadi/fa

احمد

احمد سرلک

استادیار
مدیریت
احمد سرلک
استادیار دکترای تخصصی
۳۴۱۳۲۲۸۰ مدیریت

http://faculty.iau-arak.ac.ir/a-sarlak/fa

Google Scholar
ابوالفضل

ابوالفضل سعیدی فر

استادیار
علوم پایه
ابوالفضل سعیدی فر
استادیار دکتری
- علوم پایه

http://faculty.iau-arak.ac.ir/a-saeedifar/fa

محسن

محسن سلیمانی

استادیار
فنی و مهندسی
محسن سلیمانی
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/m-soleimani/fa

فروغ اعظم سوفالی

مربی
دانشکده علوم انسانی
فروغ اعظم سوفالی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/fa-soufali/fa

فرانک سیدی

مربی
دانشکده علوم انسانی
فرانک سیدی
مربی دکتری
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/f-seidi/fa

محمداسماعیل شادروان

استادیار
دانشکده علوم انسانی
محمداسماعیل شادروان
استادیار -
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/me-shadravan/fa

هادی شفیعی

استادیار
علوم پایه
هادی شفیعی
استادیار دکتری
- علوم پایه

http://faculty.iau-arak.ac.ir/hshafiee/fa

فاطمه

فاطمه شفیعی

استادیار
علوم پایه
فاطمه شفیعی
استادیار دکترای تخصصی
۳۲۲۲۴۷۹۸ علوم پایه

http://faculty.iau-arak.ac.ir/fshafiee/fa

Google Scholar