نمایش ۱۴۵ تا ۱۶۲ مورد از کل ۲۶۴ مورد.
احمدرضا

احمدرضا عزیزسلطانی

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی برق
احمدرضا عزیزسلطانی
استادیار کارشناسی ارشد
- فنی و مهندسی - مهندسی برق

http://faculty.iau-arak.ac.ir/a-azizsoltani/fa

فاطمه عزیزمحمدی

دانشیار
دانشکده علوم انسانی
فاطمه عزیزمحمدی
دانشیار -
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/f-azizmohamadi/fa

مجید

مجید علوی

استادیار
علوم پایه
مجید علوی
استادیار دکتری
- علوم پایه

http://faculty.iau-arak.ac.ir/malavi/fa

Google Scholar

حمیدرضا علی کرمی

استادیار
دانشکده علوم انسانی
حمیدرضا علی کرمی
استادیار -
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/hr-alikarami/fa

فاطمه علیان فینی

مربی
علوم پزشکی - بهداشت
فاطمه علیان فینی
مربی -
- علوم پزشکی - بهداشت

http://faculty.iau-arak.ac.ir/f-alian/fa

محمد علیمرادی

استادیار
علوم پایه
محمد علیمرادی
استادیار دکتری
- علوم پایه

http://faculty.iau-arak.ac.ir/m-alimoradi/fa

رزیتا عیلانی
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۳۴۱۲۳۴۳ -

http://faculty.iau-arak.ac.ir/rozita-ilani/fa

Google Scholar

پیمان غفاری آشتیانی

دانشیار
مدیریت - مدیریت بازرگانی
پیمان غفاری آشتیانی
دانشیار -
- مدیریت - مدیریت بازرگانی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/p-ghafari/fa

Google Scholar
کمال

کمال غنایی

استادیار
مدیریت - حسابداری
کمال غنایی
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۳۴۱۲۳۰۰ مدیریت - حسابداری

http://faculty.iau-arak.ac.ir/k-ghanaei/fa

سمانه غنی

مربی
فنی و مهندسی - مهندسی کامپیوتر
سمانه غنی
مربی -
- فنی و مهندسی - مهندسی کامپیوتر

http://faculty.iau-arak.ac.ir/s-ghani/fa

حمیدرضا غیابی

استادیار
مدیریت - حسابداری
حمیدرضا غیابی
استادیار -
- مدیریت - حسابداری

http://faculty.iau-arak.ac.ir/h-ghiabi/fa

منصوره

منصوره غیاث آبادی

استادیار
فنی و مهندسی
منصوره غیاث آبادی
استادیار کارشناسی ارشد
- فنی و مهندسی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/m-ghiasabadi/fa

Google Scholar
مجید

مجید غیاثی

مربی
مدیریت - مدیریت بازرگانی و صنعتی
مجید غیاثی
مربی دکتری
۰۸۶۳۳۴۱۲۲۸۸ مدیریت - مدیریت بازرگانی و صنعتی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/m-ghiasi/fa

جعفر
جعفر فخرائی
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۳۴۱۲۳۶۹ -

http://faculty.iau-arak.ac.ir/j-fakhraee/fa

Google Scholar