زهره جعفری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۸زیست شناسی عمومیدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
کارشناسی ارشد۱۳۸۲زیست شناسی- سلولی و تکوینی گیاهیدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
دکترای تخصصی۱۳۸۶زیست شناسی- سلولی و تکوینی گیاهیدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراکعضو هیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۳