زهره جعفری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۸زیست شناسی عمومیدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
کارشناسی ارشد۱۳۸۲زیست شناسی سلولی تکوینی گیاهیدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
دکترای تخصصی۱۳۸۶زیست شناسی سلولی تکوینی گیاهیدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک ،دانشکده علوم پایهعضو هیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۲